نقل قول های الهام بخش برایان تریسی


نقل قول 1

(( هـر دقیقـه ای کـه بـرای برنامـه ریـزی وقـت میگذاریـد، ۱۰ دقیقـه در اجـرا صرفه جویــی میکنیــد. ایــن کار باعــث میشــود ۱۰۰۰ درصــد بازگشــت انــرژی داشـته باشـید.))

نقل قول 2

به عقیده برایان تریسی :
(( تفــاوت اصلــی افــراد موفـق بــا ناموفــق در ایـن اســت کــه افــراد موفـق بـه طـرز مشـهودی اهمیـت زیـادی بـرای زمـان و ارزش آن قائلنــد. ))

نقل قول 3

در سـال چنـد سـاعت کار مفیـد داریـد؟ مـا فـرض مـی کنیـم کـه دو هـزار سـاعت.
درآمـد آرمانـی و معقـول خـود را، تقسـیم بـر ایـن دو هـزار سـاعت کنیـد. ایـن، نرخ سـاعتی شماسـت. اگـر کمتـر از ایـن کسـی بـه شـما پیشـنهاد بدهـد، قبـول نکنیـد.
در ضمـن ایـن جـوری، متوجـه مـی شـوید یـک سـاعت وقـت تلـف کـردن، چقـدر برایتـان آب مـی خـورد.

نقل قول 4

تمام افراد موفق زن یا مرد، رویاپردازان بزرگی هستند. آنها آینده ای که دوست دارند را در رویای شان میبینند، تمام بخش ها را با جزییات تصور میکنند و هر روز برای بدست آوردن این رویا تلاش میکنند، هدف گذاری میکنند و به اهدافشان میرسند.
اگر فرزندان تان را طوری تربیت کنید که باور داشته باشند میتوانند هر هدف یا دست آوری در زندگی داشته باشند، شما به عنوان والد موفق شدید بهترین تربیت را در حق فرزندتان انجام دهید.

اگر محصولی برای فروش دارید شما نیز میتوانید تامین کننده کیارش تجارت شوید : ثبت نام تامین کنندگان

نقل قول 5

(( اگر فرزندانتان را طوری بزرگ کردید که در مقابل هر هدف یا کاری که تصمیم به انجامش دارند خود را توانمند میبینند، در این صورت والدین موفقی بوده اید و با ارزشترین چیز را به فرزندانتان هدیه داده اید.))

نقل قول 6

(( هیچکــس آنقــدر عمــر نمیکنــد کــه بتوانــد همه چیــز را از ابتــدا یــاد بگیـرد. بـرای موفـق شـدن، حتمـا بایـد افـرادی را پیـدا کنیـم کـه پیـش از ایــن، هزینــه ی لازم بــرای یادگیــری چیزهایــی کــه بایــد بــرای رســیدن بــه اهدافمــان بدانیــم، پرداختــه باشــند. ))

نقل قول 7

ارتباطات یک مهارتی است که میتوانید یاد بگیرید.
چیزی مثل دوچرخه سواری یا تایپ کردن.
اگر عزم تان را جزم کردید تا در این مهارت موفق شوید، میتوانید خیلی سریع کیفیت تمام بخش های زندگی تان را افزایش دهید.

نقل قول 8

شما باید کارهای خیلی خیلی زیادی انجام دهید، تلاش های کوچک و پیوسته ای که هیچکس آنها را نمیبیند یا ارزش آنها را درک نمیکند تا به موفقیت ارزشمندی دست پیدا کنید.

جهت مطالعه ادامه مطلب و دانلود رایگان کتاب “نقل قول های الهام بخش برایان تریسی” بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت دانلود رایگان کتاب نقل قول های الهام بخش برایان تریسی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
دانلود رایگان کتاب نقل قول های الهام بخش برایان تریسی

 

مسئول فروش : 09156416142

مدیر فروش: 09153861761

اینستاگرام ما

کیارش تجارت

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
سبد خرید